اجرای عایق حرارتی روی منبع پکیج صنعتی در حال تست

نشان دادن دماسنج روی دمای زیر ۵۰ درجه سانتی گراد

نمونه چوب بعد خشک شدن